Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2013

3284 07d8 390
Reposted fromnowherextohide nowherextohide
3677 abd3 390

besttravelphotos:

Riga, Latvia

Reposted fromnowherextohide nowherextohide
6996 578e 390
Reposted frommeru-chan meru-chan viaempress empress
3132 c100 390
Reposted fromsadeyes sadeyes viaempress empress
9406 b28f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaempress empress
2998 3e62 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaempress empress
1407 5e79 390
Reposted fromnikotynka nikotynka viamisspissed misspissed
Pamiętaj o mej udręce i mej bezdomności, o piołunie i roślinie trującej. Dusza twoja niezawodnie będzie pamiętać i nisko się nade mną pochyli. Właśnie to przypomnę swemu sercu. Właśnie dlatego przyjmę postawę wyczekiwania. To doprawdy przejawy lojalnej życzliwości Jehowy, że nie nadszedł nasz kres, gdyż jego zmiłowaniom na pewno nie będzie końca. Są nowe każdego rana. Wielka jest twoja wierność. "Jehowa jest mym działem - rzekła dusza moja - właśnie dlatego przyjmę wobec niego postawę wyczekiwania".
— Lamentacje 3:19-24

September 19 2013

Reposted fromdramaturg dramaturg vialay lay
2225 76f7 390
Reposted fromSzczurek Szczurek vialay lay
4829 4e8a 390
Solitary Geyser, Yellowstone National Park.
Reposted fromcorvax corvax vialay lay
Reposted fromgruetze gruetze vialay lay
4109 1af9 390
spiral
Reposted fromjayda-norton jayda-norton vialay lay
Reposted fromlay lay
Reposted fromSpecies5618 Species5618 vialay lay
Reposted frombethgadar bethgadar vialay lay
Reposted fromsaudepp saudepp
3906 adf7 390
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl